Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Identificarea nevoilor de dezvoltare post 2013


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48099
Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Analiza, Programare sI Evaluare


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 2042367.94
Contributie nationala: 360417.87
Valoare totala eligibila: 2402785.81
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 2402785.81

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este identificarea prioritatilor de dezvoltare ale Ro pentru perioada de programare 2014-2020, pe baza unei analize detaliate si exacte a nevoilor de dezvoltare. Proiectul are ca scop elaborarea unei descrieri exacte si relevante si cuantificarea nevoilor de dezvoltare ale Ro, la nivelul diferitelor sectoare economice si pe baza distributiei teritoriale a acestora. Prioritizarea acestor nevoi de dezvoltare si concentrarea finantarii este tema generala abordata In dialogul cu CE In cadrul unor reuniuni desfasurate atat la Bruxelles cat si la Buc. Stabilirea acestor prioritati constituie fundamentul In elaborarea Acordului de Parteneriat, In ceea ce priveste continutul sau, si implicit, a PO aferente PC, PAC, precum si PCP pentru urmatoarea perioada de programare. Acordul de Parteneriat reprezinta documentul elaborat de un stat membru, In consultare cu actorii socio-economici relevanti, care stabileste strategia, prioritatile si cadrul institutional pentru implementarea fondurilor europene, si este aprobat de catre CE In urma evaluarii si dialogului cu statul membru. Obiectivul global al POAT este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale In Ro. Proiectul este In concordanta cu obiectivul general al POAT, mentionat mai sus, precum si cu obiectivul Axei prioritare 1 a POAT si anume, consolidarea capacitatii de coordonare a implementarii instrumentelor structurale si dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzator prin actiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel comun de experienta si cunostinte printre actorii implicati. Astfel, prin acest proiect, se are In vedere identificarea nevoilor de dezvoltare ale Ro post 2013, atat din punct de vedere al principalelor categorii de beneficiari (entitati publice centrale, entitati publice locale, sector privat, ONG/societate civila), precum si printr-o abordare de la nivelul domeniilor economice si sociale prin dezbateri publice, seminarii sau focus grupuri. Totodata, se are In vedere estimarea financiara a valorii nevoilor identificate si a potentialului national de (co)finantare. Proiectul urmareste, de asemenea, realizarea unei analize comparative a nevoilor identificate cu politicile existente (inclusiv din punct de vedere al alocarilor financiare stabilite prin aceste politici) si vor fi elaborate 2-3 scenarii de abordare a cadrului de programare post 2013. Trebuie mentionat faptul ca rezultatele prezentului proiect vor fi consolidate prin cel putin un proiect complementar, care are ca scop evaluarea ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Obiectivul general al evaluarii este de a aduce valoare adaugata reala si de a Imbunatati calitatea documentelor care urmeaza a fi negociate cu CE, potrivit propunerilor noilor regulamente privind Fondurile Structurale si de Investitii (FSI) 2014-2020 si de a furniza judecati de valoare si recomandari privind aspectele programarii. Acest proiect contribuie la asigurarea coerentei interne si externe a Acordului de Parteneriat 2014-2020 care va fi negociat cu CE, a unei capacitati administrative adecvate a autoritatilor si beneficiarilor In vederea bunei implementari a fondurilor FSI si a sistemelor electronice adecvate pentru schimbul de informatii Intre autoritati si beneficiari, asigurand astfel o sustinere eficienta a programarii si implementarii instrumentelor structurale. Proiectul complementar va fi sustinut de rezultatele prezentului proiect, avandu-se In vedere o abordare integrata. Obiectivele specifice ale celor doua proiecte complementare contribuie si converg catre acelasi obiectiv general: sprijinirea In mod coerent si integrat a sistemului de gestionare si implementare a instrumentelor structurale din Ro prin asigurarea eficientei si eficacitatii procesului de programare, monitorizare, management financiar, control si audit intern al instrumentelor structurale.bbbb

Rezultate asteptate: Descrierea rezultatelor anticipate In urma implementarii Raport complet privind analiza nevoilor prioritare de dezvoltare, care va include ca sub-capitole: - Rezultatele analizei documentare (Activitatea 1) - Evaluarea legislatiei si politicilor UE si nationale legate de realizarea nevoilor de dezvoltare (Activitatea 2) - Cuantificarea nevoilor identificate (Activitatea 3) - Analiza SWOT (Activitatea 4) Raportul privind prioritatile de dezvoltare, la nivel sectorial si regional, sub forma capitolului de Viziune Strategica a viitorului Acord de Parteneriat (Activitatea 4) Raport privind rezultatele consultarii la nivel national (Activitatea 5) 24 focus grupuri 10 evenimente/seminarii de informare 3 reuniuni tematice cu reprezentantii CE

Stadiul proiectului: Finalizat

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 2402785.81
Cheltuieli eligibile aprobate: 2402785.81
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 2042367.94
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 360417.87

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 20-SEP-13 955076.28 02-DEC-13 955076.28 OP 173/12-DEC-13 811814.84
2 28-NOV-13 676778.47 17-DEC-13 676778.47 OP 229/24-DEC-13 575261.7
3 03-APR-14 193936.51 18-JUL-14 193936.51 OP 106/29-JUL-14 164846.03
4 10-JUN-14 576994.55 26-AUG-14 576994.55 OP 235/02-OCT-14 490445.37


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact