Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Coordonarea si selectia eficienta si transparenta a proiectelor de infrastructura finantate din ISsi de la bugetul de stat pentru perioada 2014-2020


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48659
Beneficiar: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei - Directia Generala AM POR


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 12826543.99
Contributie nationala: 2263507.76
Valoare totala eligibila: 15090051.75
Cheltuieli neeligibile: 213971.1
Total proiect: 15304022.85

Obiectivul proiectului: Obiectivul specific al proiectului este de a asigura asistenta si instrumentele adecvate necesare MDRAP in procesul de coordonare si implementare a proiectelor de infrastructura finantate din Programe Europene si Programe Guvernamentale, cu scopul de a: -implementa eficient si eficace instrumentele structurale; -creste gradul de absorbtie in actuala perioada 2007-2013; -contribui la pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare 2014-2020. Proiectul va oferi suport la nivel orizontal in vederea corelarii sistemelor de management si implementare a proiectelor de infrastructura finantate din bugetul de stat cu cele finantate din instrumentele structurale, asigurand o abordare generala coerenta, integrata si unitara. Scopul proiectului vizeaza, in principal, o analiza a modului in care investitiile finantate prin fonduri de la bugetul de stat de catre Directia Generala de Infrastructura a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pot fi complementare si mai bine corelate cu investitiile finantate din fonduri europene (prin intermediul diferitelor programe operationale) si cu investitiile finantate de la bugetul de stat de catre alte ministere si agentii nationale, pentru a incuraja sinergii, un impact mai mare al tuturor investitiilor si o dezvoltare durabila a Romaniei. Astfel, proiectul isi propune sa contribuie atat la eficientizarea cheltuirii banilor (de la bugetul de stat si din fonduri europene) cat si la cresterea absorbtiei instrumentelor structurale in Romania. Analizele, strategiile si documentatiile tehnice ale proiectelor de infrastructura dezvoltate si analizate in cadrul acestui proiect vor constitui atat instrumente pentru un management eficient si transparent in perioada actuala de programare 2007-2013, dar mai ales un ?pipeline de proiecte? ce vor putea fi propuse de autoritatile locale, in colaborare cu cele centrale, pentru finantare catre Programul Operational adecvat (programele operationale regionale, programul operational sectorial transport, programul operational competitivitate etc.) in perioada 2014-2020. Documentatiile tehnice vor fi analizate si propuse pentru imbunatatire, astfel incat acestea sa includa solutii tehnice durabile si tehnologiile inovatoare recomandate ca urmare a derularii activitatilor proiectului. Investitiile in infrastructura sociala inclusiv locuinte sociale, pentru persoanele defavorizate si grupurile marginalizate, care vor fi finantate in perioada 2014-2020 vor avea la baza solutiile si recomandarile privind aceste investitii, rezultate ca urmare a derularii activitatilor proiectului avand in vedere aplicarea conventiei ONU ratificata prin Legea 221/2010 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, respectiv Ordinul nr. 559/2008 pentru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati. In acest mod, proiectul contribuie in mod direct si substantial la obiectivul global al POAT ?de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania?.

Rezultate asteptate: COMPONENTA 1: 1.Managementul proiectului asigurat; 2.Cereri de rambursare depuse la termen; 3.Relatia cu AM eficient gestionata; 4.Cheltuieli rambursate de catre AM POAT. COMPONENTA 2: 1. Elab. unui rap. privind corelarea strategiilor nation. de dezvolt. a infrastructurii in vederea stab. prioritatilor investitiilor din fonduri publice si IS; 2. Elab. unui raport privind modul de selectie a proiectelor bugetate de la stat dupa criterii de selectie asem. criteriilor de selectie folosite pentru proiecte cu finantare UE,formuland totodata recomandari cu privire la standarde si proced. similare pentru cele 2 tipuri de surse de finantare; 3. Organiz. a 8 evenim. si activitati legate de schimbul de experienta cu participarea aut. reg., jud. si loc. COMPONENTA 3: 1. Un rap. de consultanta si AT privind analiza unui portofoliu de docum. tehnico-eco. ierarhizate conf. criteriilor de prioritizare, si identif. celor care pot fi finantate prin intermediul fondurilor structurale vs. a fondurilor de la bugetul de stat inclusiv intocmirea unei liste de proiecte potential a fi finantate cu fonduri UE; 2.Un rap. care sa contina criteriile de prioritizare a investitiilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale, bazate pe termene realiste de implementare,in conformitate cu planurile de dezvoltare reg.,criterii care sa asigure dezvoltarea durabila a RO; 3. 4 evenim. si activitati legate de schimbul de experienta cu com. loc. pentru care au fost analizate documentatii tehn.-eco.; 4. 4 intalniri si evenim. legate de aspecte tematice cheie precum dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, identif. mecanismelor de pregatire a proiectelor asa incat acestea sa poata fi eligibile a fi finantate prin IS, criteriile de prioritizare a investitiilor; 5. Lista de proiecte care vor fi propuse pentru a fi finantate in perioada 2014-2020. COMPONENTA 4: 1. Rap. priv. identificarea tehnologiilor si standardelor moderne fezabile dpdv tehn.-eco., care pot ajuta la elaborarea unor proiecte de infrastructura de mai buna calitate,cu o durata de viata mai lunga si cu costuri mult mai reduse fata de solutiile clasice,in urma unei analize comparative intre tehnologiile folosite in RO fata de cele din alte tari; 2. Organizarea a 2 even. de schimb de experienta pe tema tehnologiilor si standardelor pentru proiecte de infrastructura, cu participarea unor experti de talie internationala si implicarea a 100 de participanti reprezentand diferite medii profesionale,sect. publ.-admin. si firme private. COMPONENTA 5: 1. Strategia locuirii in RO care sa prevada dezvoltarea unor proiecte integrate eligibile pentru finantare in perioada de programare 2014-2020,cu recomandari privind modalitatile de implicare a comunitatilor marginalizate in definirea prioritatilor, a proiectelor, in implementarea si supervizarea investitiilor; 2. Organizarea a 2 evenim. si activitati legate de schimbul de exper. la nivel europ., privind locuintele sociale si infrastructura sociala, cu participarea partilor interesate. 3. Rap. privind modul in care constructia de locuinte si infrastructura sociala pot sa completeze si sa sustina investitiile facute cu fonduri UE. 4. Rap. de consultanta si AT in procesul de analiza si selectie a docum. tehnice finantate de MDRAP pentru dezvoltarea infrastructurii sociale si intocmirea unei liste de proiecte de infrastructura sociala, finantabile in perioada 2014-2020.

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 6577340.99
Cheltuieli eligibile aprobate: 6314260.32
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 5367121.27
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 947139.05

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 25-AUG-14 1096160.08 26-AUG-14 1096160.08 OP 219/02-OCT-14 931736.07
2 11-DEC-14 1128119.72 05-FEB-15 865040.72 OP 28/25-FEB-15 735284.61
3 20-MAY-15 207610 26-NOV-15 207610 OP 276/09-DEC-15 176468.5
4 06-NOV-15 4145451.19 26-NOV-15 4145449.52 OP 277/09-DEC-15; OP 278/09-DEC-15 3523632.09


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact