Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
Imbunatatirea managementului la nivelul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, aferent competentelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor sustinute din instrumente structurale, bazata pe eficientizarea procesului de achizitie publica


Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor
Domeniul major de interventie 1.1: Sprijin pentru managementul si implementarea IS
Codul SMIS: 48792
Beneficiar: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Valoarea contractului/ deciziei de finantare


Contributie UE: 3755676.58
Contributie nationala: 662766.46
Valoare totala eligibila: 4418443.04
Cheltuieli neeligibile: 0
Total proiect: 4418443.04

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in optimizarea activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in domeniul specific de responsabilitate (al solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurii de atribuire, in special a celor referitoare la achizitiile din cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale - derulate atat de institutii publice cat si de organisme de drept privat), prin masuri sustinute de actiunile din proiect, optimizare de care va beneficia, in mod indirect, si autoritati contractante si/sau institutii implicate in derularea proiectelor ce au la baza finantari din fonduri structurale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele: - Identificarea problemelor din etapele cheie ale proceselor de achizitii cu care se confrunta autoritatile contractante in domeniul instrumentelor structurale si propuneri de solutionare a acestora; - Identificarea si promovarea solutiilor coerente, aplicabile in momente ce nasc incidente in procedurile de achizitie, care sa evite aprecieri diferite din partea altor responsabili din domeniu (precum ANRMAP si UCVAP); - Optimizarea activitatii de solutionare a contestatiilor din cadrul procedurilor de atribuire derulate din instrumente structurale, prin eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu cei implicati in procesul de achizitie (inclusiv, beneficiarii instrumentelor structurale); - Organizarea de schimburi de experienta (national si international) pe probleme legate de achizitii publice finantate din instrumente structurale; - Realizarea si implementarea unei platforme electronice care sa stocheze informatii structurate pe domenii de interes si sa permita cautarea dupa cuvinte cheie in deciziile emise de CNSC, astfel incat sa se asigure accesul facil la informatii si schimbul de bune practici, pentru partile implicate in procesul de achizitie publica (in special, autoritati contractante). - Realizarea unei analize a proceselor si procedurilor interne, curente (gen, audit extern de performanta), in vederea reflectarii nivelului organizatoric si al performantei institutionale generale a CNSC, respectiv a capacitatii proprii de realizare a misiunii si a obiectivelor proprii.

Rezultate asteptate: Activitatea 1. Managementul proiectului asigurat: - documentatii achizitii pentru serviciile si bunurile din cadrul proiectului; - rapoarte lunare de management (19 rapoarte); - 1 echipa de proiect ce va functiona pe toata durata de implementare; - 1 lot active fixe corporale si necorporale achizitionate pentru managementul proiectului; - 1 lot materiale consumabile proiect; Activitatea 2 - o analiza diagnostic interna referitoare la problemele legate de achizitiile publice intampinate de AC si AM pentru IS; - 1 metodologie de eficientizare a achizitiilor publice si de reducere a neregulilor in cadrul achizitiilor publice finantate prin IS Activitatea 3 - 1 ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice din cadrul proiectelor finantate prin IS; - 1.500 exemplare ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice din cadrul proiectelor finantate prin IS; - 8 evenimente organizate in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare pentru diseminarea informatiilor din ghidul de bune practici la care vor participa 120 de persoane/eveniment; - 2 seminarii de schimburi de bune practici organizate cu participarea a minim 25 de persoane din cadrul instutiilor implicate in gestiunea instrumentelor structurale, respectiv UCVAP, ANRMAP, ACP, AM, OI; Activitatea 4 - 13 active fixe corporale achizitionate; - 27 active fixe necorporale achizitionate; - 1 solutie pentru platforma informatica implementata, conform analizei de necesitati efectuate privind beneficiarii de finantare din IS; - 1 pachet informativ, in limba romana, dezvoltat pentru solutia de platforma informatica implementata. Activitatea 5. - 2 rapoarte intermediare, continand concluzii intermediare - 1 raport final, continand concluziile intregii activitati de analiza Activitatea 6. - 1 seminar organizat cu institutii cu rol de coordonare, gestiune si monitorizare a proiectelor cu finantare din IS Activitatea 7 -seminar unificare practica judiciara

Stadiul proiectului: In implementare

Stadiul financiar al proiectului*


Cheltuieli eligibile solicitate: 371024.4
Cheltuieli eligibile aprobate: 370884.4
Prefinantare platita: 0
Contributie UE rambursata: 315251.74
Contributie nationala rambursata sau aprobata: 55632.66

Cereri de rambursare (CR):

Nr. CR Data primirii CR Suma solicitata Data aprobarii CR Suma aprobata Nr. si data ordine de plata aferente rambursarilor FEDR Suma rambursata FEDR
1 03-MAR-15 147700.4 27-APR-15 147560.4 OP 79/09-JUN-15 125426.34
9 11-NOV-15 223324 24-NOV-15 223324 OP 274/09-DEC-15 189825.4
2 29-APR-15
4 25-MAY-15
3 08-MAY-15
6 27-JUN-15
10 30-DEC-15
5 02-JUN-15
7 29-JUL-15
8 03-NOV-15


* platile aferente proiectului se actualizeaza in SMIS intre 1-10 ale lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact