Bine aţi venit pe site-ul nostru!
 
 
Documente  Newsletter
E-mail:


Documente  Documente
 Codul de Conduită
 Ghidul Solicitantului - FAT septembrie 2013
 ANUNT FACILITATEA DE ASISTENTA TEHNICA
 Broşuri Asistenţă Tehnică
 Brosura POAT 2014 - 2020
 Studiul privind identificarea direcţiilor prioritare de reformă a Politicii de Coeziune post - 2013 din perspectiva României
 Brosura Studiu de caz privind Egalitatea de sanse

Evenimente  Evenimente

Proiecte formare
Pagina:  1  
Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor
Data: 16.03.2011

Sursa de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

 

Valoarea contractului este de  3 173 314 lei fără TVA

 

Perioada de implementare:12 luni

 

Scopul şi activităţile proiectului

 

Obiectivul general al acestui contract este de a contribui la asigurarea sprijinului în vederea implementării eficiente şi eficace a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013 prin furnizarea de formare de bază privind pregătirea, managementul şi implementarea proiectelor pentru beneficiarii acestor programe.

Obiectivul specific al acestui contract îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor şi al contractelor de achiziţii  publice în contextul Instrumentelor  Structurale.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultatele principale:

Ø       Raport de analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din Instrumente Structurale

Ø       Aproximativ 450 persoane pregătite în identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale

Ø       Aproximativ 150 persoane din cadrul  autorităţilor publice centrale şi locale pregătite în  domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

Ø       Aproximativ 350 persoane din cadrul  autorităţilor publice centrale şi locale şi alte entităţi cu calitate de Autoritate Contractantă pregătite în  domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

 

Activitatile proiectului

 

Proiectul a fost conceput ca având 2 componente principale în  cadrul cărora se vor implementa următoarele activităţi:

 

Componenta 1. Formarea potenţialilor beneficiari în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale

1.1             Analiza nevoilor de formare

Instrumentul de realizare a evaluării nevoilor de formare va fi  chestionarul ce va fi adaptate celor 4 sub-grupuri ţintă. Rezultatele acestei evaluări vor fi sintetizate într-un Raport de analiză a nevoilor de formare, ale cărui concluzii vor constitui baza pentru stabilirea modulelor de  formare, elaborarea detaliată a curriculei şi elaborarea materialelor de formare.

1.2             Selectarea şi înscrierea participanţilor

Selectarea participanţilor se va face de către Prestator împreună cu Beneficiarul, evitându-se  suprapunea persoanelor formate pe teme similare  în  cadrul unor instruiri similare.

1.3             Elaborarea şi aprobarea curriculei şi a materialelor de instruire

Pe baza Raportului de analiză a nevoilor de formare şi pornind de la cerinţele Beneficiarului specificate în Caietul de sarcini, Prestatorul va propune conţinutul sesiunilor de formare şi  după aprobarea acestuia va elabora şi  supune aprobării materialele de instruire.

1.4             Implementarea sesiunilor de instruire

Prestatorul va forma aproximativ 450 participanţi în cadrul unor sesiuni de instruire cu o durată de 5 zile iar numărul maxim de participanţi la o sesiune de training va fi de 30 de persoane.  Grupurile ţintă vor fi: administraţia publică, reprezentanţii societăţii civile, sectorul privat şi sectorul educaţional.

1.5             Elaborarea manualului de pregătire care va constitui un foarte bun ghid de accesare a finanţărilor disponibile prin IS, oferind o descriere cuprinzătoare a sistemului de management a IS, a paşilor ce trebuie realizaţi în vederea accesării finanţărilor nerambursabile, a criteriilor de evaluare a cererilor de finanţare precum şi a  managementului proiectelor   finanţate din IS cu accent pe managementul timpului şi bugetului proiectului, cerinţe de monitorizare, raportare şi audit, controlul şi managementul financiar al proiectelor, managementul contractelor de achiziţii. Manualul va fi redactat într-o manieră structurată şi atractivă, uşor de citit şi utilizat pentru beneficiarii IS. Manualul va fi tipărit în cel puţin 500 de exemplare şi va fi diseminat în cadrul sesiunilor de trening organizate în  cadrul Componentei 1.

 

Componenta 2: Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

1.1             Selectarea şi înscrierea participanţilor

Selectarea participanţilor se va face de către Prestator împreună cu Beneficiarul, evitându-se  suprapunea persoanelor formate pe teme similare  în  cadrul unor instruiri similare.

1.2             Elaborarea şi aprobarea curriculei şi a materialelor de instruire

Pe baza Raportului de analiză a nevoilor de formare şi pornind de la cerinţele Beneficiarului specificate în Caietul de sarcini, Prestatorul va propune conţinutul sesiunilor de formare şi  după aprobarea acestuia va elabora şi  supune aprobării materialele de instruire.

1.3             Implementarea sesiunilor de instruire

Prestatorul va forma aproximativ 500 participanţi în cadrul unor sesiuni de instruire cu o durată de 5 zile iar numărul maxim de participanţi la o sesiune de training va fi de 30 de persoane.  Grupul  ţintă al sesiunilor de formare în  domeniul achiziţiilor publice şi managementul contractelor de achiziţii publice aferente acestora va fi format din angajaţii structurilor din administraţia publică centrală şi locală, care au depus deja proiecte spre finanţare din Instrumente Structurale sau au prevăzute în buget sumele aferente unor astfel de proiecte.

1.4             Elaborarea Raportului de instruire care va include rezultatele evaluării cursanţilor şi a trainerilor precum şi un  capitol de recomandări pentru implementarea sesiunilor de instruire viitoare.

Descarcă
Formare continuă în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România
Data: 16.03.2011
Descarcă
Instruire la nivel national -MDLR
Data: 16.03.2011
Descarcă
Pagina:  1  
Cauta pe site  Caută pe site

Ghidul Beneficiarului  Ghidul Beneficiarului
  Ghidul Solicitantului
  Instructiune beneficiari inchidere
  Instructiune accesare MySMIS
  Manuale utilizare MySMIS
  Anexa 4 - Contractul de finanţare
  Anexa 5 - Decizia de finantare
  Anexa 6 - Cererea de rambursare
  Anexa 7 - Raport de progres
  Alte anexe la Ghidul Solicitantului
  Anexa 18 - Lista verificare cerere de rambursare proiecte salarii
  Anexa 25 - Declaratie pe proprie raspundere pentru proiecte salarii
  MODEL scrisoare acceptare vizită la faţa locului
  FORMULAR IDEI DE PROIECTE

FAQ  FAQ
 Avand in vedere perioada lunga cuprinsa in prima Cerere de Rambursare, dorim sa stim daca pentru functionarii cu statut special care nu au mentionat procentul de 100%, activitati pe Fonduri Structurale – Obiectivul convergenta, pe fisa postului, putem sa intocmim foi de prezenta saptamanale (nu zilnice), semnate de D.G. al AMPOSCCE, OIE sau OI IMM (dupa caz)?
 Va rugam sa ne spuneti daca in cazul in care la schimbarea fisei postului, managerii publici vor avea 99% atributii pe fonduri structurale si 1% alte atributii ce revin din statutul de manager public, mai este necesara intocmirea de foi de prezenta zilnice?
 Avand in vedere prevederile contractului de finantare privind masurile de informare si publicitate va rugam sa ne spuneti daca este obligatorie publicarea unui anunt in presa scrisa sau este suficienta publicarea anuntului pe site-ul institutiei beneficiare?
 In ce masura pot fi cuprinse in foile de prezenta ale personalului din cadrul structurilor suport implicate in proiectele POAT si activitatile privind stabilirea drepturilor salariale pentru echipele de proiect (proiecte finantate prin PO etc), respectiv acordarea claselor salariale conform prevederilor art.34 din Legea nr.284/2010, precum si activitatile privind rambursarea acestor sume?”
 Activitati precum: ordine stabilire drepturi salariale pentru personalul care beneficiaza de majorare salariala din AM (HG 595) la angajare, evaluare, modificare gradatii, etc, ordine de numire pe posturi cu atributii in gestionarea fondurilor structurale, ordine de modificare a structurilor organizatorice si a statelor de functii, nu sunt activitati eligibile pentru echipa de proiect. Dar in vederea stabilirii claselor de salarizare suplimentare orele alocate acestor activitati trebuie sa apara undeva. In timesheet apar doar activitatile eligibile, restul unde sunt mentionate?

Forum  Retea 1
Forum  Retea 2
Forum  Retea 3
Forum  Retea 4

Sesizare nereguli  Sesizare nereguli

Video  Video

 
  Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013.

© 2011 Ministerul Fondurilor Europene
creare site-uri web - DancoVision
Home | POAT | Informaţii utile | Coordonare Asistenţă Tehnică | Licitaţii | Despre noi | Hartă Site | FAQ | Contact